Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

1 Algemene voorwaarden
1.1 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden.
1.2 SW Systems behoudt zich eventueel het recht voor per individueel contract bijkomende algemene voorwaarden op te leggen.
2 Aanbod en producten
2.1 De aanbiedingen van SW Systems houden op generlei wijze een verbintenis van harentwege in.
2.2 SW Systems behoudt zich het recht voor om, voor zover geen definitieve overeenkomst gesloten is, op gelijk welk ogenblik, iedere mogelijke wijziging aan te brengen die een verbetering van de goederen voor ogen heeft.
3 Totstandkoming van de koop
3.1 Overeenkomstig de wet op de handelspraktijken, aanvaarden Partijen uitdrukkelijk dat de koop definitief tot stand komt vanaf de achtste werkdag volgend op de ondertekening van de bestelling.
4 Leveringen
4.1 De goederen worden op het door de klant aangeduid adres op zijn risico franco geleverd voor de eerste afspraak.
4.2 Indien goederen niet ontvangen worden door de klant, zullen deze op kosten en op risico van de klant opgeslagen worden hetzij in de magazijnen van SW Systems, hetzij bij een derde. In dit laatste geval worden de kosten verhoogd met de vervoerskosten naar en van de magazijnen van de derde persoon.
4.3 Geen terugzending van goederen wordt aanvaard, behoudens geschreven akkoord van SW Systems.
4.4 De leveringstermijnen, zoals vermeld in de bestelling, zijn niet bindend. Zij gelden slechts als aanduiding. Het niet-naleven van de vermelde leverings-termijnen kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
5 Prijzen en facturatie
5.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
5.2 Deze bestelling blijft geldig aan deze voorwaarden en prijzen voor een jaar van datum van ondertekening mits anders overeengekomen.
5.3 Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de levering zouden verschenen zijn, vallen steeds ten laste van de klant.
5.4 Behoudens geschreven akkoord van SW Systems zijn de facturen betaalbaar binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum.
5.5 Bij betaling door middel van cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij effectieve inning. Het aanvaarden van wissels, mandaten, afkortingen of afstand van schuldvorderingen, heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de onderhavige voorwaarden integraal van toepassing blijven.
5.6 Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de openbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee en geeft SW Systems het recht om de overeenkomst, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, te schorsen ofwel aanvullende garanties te eisen
5.7 Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijnen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, zal van rechtswege een verwijl-intrest verschuldigd zijn van 7,5% per maand, vanaf de factuurdatum tot op de datum van daadwerkelijke betaling. Het verschuldigde bedrag zal rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 euro, te vermeerderen met de eventuele gerechtskosten en een schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 en/of elke latere wijzigende reglementering.
5.8 Onverminderd het recht op schadevergoeding, is SW Systems gerechtigd om de overeenkomst op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de klant.
6 Aanvaarding en verhaal
6.1 De inbezitname zonder voorbehoud van de goederen en/of diensten geldt als aanvaarding ervan voor wat zichtbare gebreken en conformiteit betreft.
6.2 Enkel klachten die per aangetekend schrijven worden ingediend binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur of na de vaststelling van de schade, en die zeer gedetailleerd en precies worden omschreven, kunnen in aanmerking genomen worden.
6.3 Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder toestemming van SW Systems of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van SW Systems. Ook in geval van laattijdige of weigering van betaling, vervallen alle verhalen.
6.4 Ingeval van een gebrekkige levering kan SW Systems naar eigen keuze ofwel de goederen binnen een normale termijn herstellen of vervangen, ofwel de goederen terugbetalen aan gefactureerde prijs.
7 Waarborgen
7.1 Door SW Systems worden op haar producten, welke als zodanig zijn aangemerkt op de factuur een waarborg verleend, te rekenen vanaf de datum van de factuur van 1jaar bij conform gebruik. Deze waarborg dekt enkel materiaal en constructiefouten en bestaat uit het vervangen van onderdelen of goederen die door SW Systems als gebrekkig worden beschouwd. Een eventuele herstelling of vervanging heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg. De vervangen onderdelen worden eigendom van SW Systems zodra de vervanging uitgevoerd is.
7.2 De klant die zich op de garantie wenst te beroepen dient SW Systems schriftelijk en binnen 48 uur na de ontdekking van het gebrek op de hoogte te stellen. De garantie is slechts inroepbaar indien de aankoopfactuur kan worden voorgelegd en gelden slechts voor zover de goederen in het kader van hun normaal gebruik als een goede huisvader en volgens de instructies van SW Systems werden gebruikt. SW Systems behoudt zich het recht voor om de goederen te inspecteren m.b.t. de verleende waarborg.
7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, vervalt voornoemde waarborg indien vastgesteld wordt dat er door de klant of door derden wijzigingen aan het materiaal werden uitgevoerd.
8 Aansprakelijkheid
8.1 Onverminderd de toepassing van dwingende wetbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat SW Systems slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voorzover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden Partijen uitdrukkelijk dat SW Systems enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die rechtstreeks het gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de klant betaalde factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende levering. SW Systems draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele omstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, verhaal van derden e.d.
8.2 Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder toestemming van SW Systems of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van SW Systems.
9 Overmacht
9.1 Toeval en/of overmacht geven SW Systems het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.
9.2 In voorkomend geval kan SW Systems bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de klant hierdoor zou lijden.
10 Auteursrechten
10.1 SW Systems blijft eigenaar van alle industriële of intellectuele rechten met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten.
11 Algemeen
11.1 De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkel invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
11.2 De bestelling en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de bestelling behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.
11.3 Tenzij anders voorzien, zal een kennisgeving of mededeling in het kader van deze overeenkomst per aangetekende brief of per fax moeten gebeuren.
11.4 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op de onderhavige verkoopvoorwaarden en de juridische gevolgen die er uit voortvloeien. De eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de statutaire zetel van SW Systems is gevestigd.


Disclaimer

SW Systems zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. SW Systems kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van SW Systems worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan SW Systems. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. SW Systems heeft geen zeggenschap over deze websites. SW Systems is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.Copyright

Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnaam www.wateronthardersws.nl berusten bij SW Systems, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.wateronthardersws.nl. SW Systems aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, SW Systems op welke manier dan ook. Nederlands recht is van toepassing.